Na de zomer starten wij weer met onze TA opleiding ‘Verbindend Transactioneel Leiderschap’.
De Brochure die je kan downloaden is volledig actueel.

Verbindend Transactioneel Leiderschap

De 2-jarige opleiding Verbindend Transactioneel Leiderschap van de P.R.O Academie biedt professionals een krachtige leer- en ontwikkelomgeving waar intensief gewerkt wordt aan jouw persoonlijk kompas. De unieke combinatie van Transactionele Analyse (TA) en Psychodynamisch Systeemdenken (PSD) die de P.R.O Academie hanteert, biedt jou een indrukwekkend praktisch kenniskader met uitstekende analytische instrumenten. Door deze unieke combinatie zijn wij in staat bij jou de transformatie te realiseren van leidinggeven naar authentiek krachtig leiderschap:

 • Authentiek leiderschap kan alleen plaatsvinden als jij leiding kan geven aan jezelf. Dat vraagt om kennis- en handelingsvaardigheden om jezelf in de context van je organisatie te kunnen analyseren. De centrale focus in de Transactionele Analyse is de ontwikkeling van jouw eigen autonomie. Denken, voelen en handelen op eigen kracht. Om van daaruit interventies op een zodanige wijze vorm te geven dat zij doortastend invloed uitoefenen op het gedrag van de ander. Hiervoor past de P.R.O Academie de theorie van Transactionele Analyse (TA) toe: een krachtig middel over de persoonlijkheid van mensen, over communicatie en over veranderingsprocessen;
 • Authentiek leiderschap wordt krachtig als naast de toepassing van TA (individuele thematiek) jij ook diepgaande kennis en inzicht krijgt over de mechanismen die niet zichtbaar aanwezig zijn binnen teams en organisaties (Psychodynamisch Systeemdenken). Ervaringsgewijs leer jij deze krachten te onderkennen en te benoemen. Je leert je eigen handelingsrepertoire te hanteren waardoor deze lastige dynamieken hun verlammende werking verliezen en als vitale krachten in de organisatie kunnen worden gehanteerd (Systeemgericht werken).

We leren jou de samenhang van de verschillende krachten te doorzien en toe te passen. Daardoor ontvouwen zich bijna automatisch alternatieve probleemoplossende strategieën. Je leert situationeel de juiste strategie te kiezen, waardoor kwalitatieve verbindingen met je omgeving ontstaan. Kosmetische eendimensionale oplossingen maken plaats voor zorgvuldige creatieve en diepgaande interventies. Interventies die recht doen aan interafhankelijke verbondenheid tussen mensen en systemen onderling. Door de unieke combinatie van Transactionele Analyse en Psychodynamisch Systeemdenken leer je vaardigheden toe te passen die constructieve veranderingen tot stand brengen. Voor jou als mens, voor jou als leidinggevende en voor jouw organisatie. Het is de weg naar krachtig authentiek leiderschap.

Verbindend Transactioneel Leiderschap: Op reis naar je persoonlijk kompas

Door de bovenstaande condities in onze leerprogramma’s toe te passen creëren wij voor jou een levendig, speels en betekenisvol werkkader. Je krijgt geen handleiding die je moet volgen, maar je ontwikkelt jouw persoonlijk kompas dat aansluit bij wie jij in diepste wezen bent. Een kompas waarmee leidinggeven in de praktijk in een volledig ander daglicht komt te staan. Jouw persoonlijk kompas ontwikkelt zich door ons persoonlijk maatwerk en de grote diversiteit in de manieren van leren.

Persoonlijk maatwerk:

Persoonlijk maatwerk staat in onze opleiding centraal om nieuwe kennis optimaal te verbinden met jouw bestaande denkstructuren. De P.R.O Academie geeft vorm aan het persoonlijke maatwerk door:

 • De opleiding inhoud te geven op basis van jouw persoonlijke behoefte en situatie. Jouw ontwikkelniveau en ‘zone van naaste ontwikkeling’ zijn het startpunt. Dit wordt mede mogelijk gemaakt doordat de P.R.O Academie er bewust voor kiest maximaal 15 deelnemers aan de opleiding toe te laten;
 • Wij leren in relatie: Er is veel ruimte voor zelfonderzoek en het ervaren van weerstand en ongemak en het vinden van de betekenis hiervan voor jezelf. Je gaat strategieën ontdekken en leren die bij jou karakter en persoonlijkheid passen;
 • Er wordt geleerd via actuele thema’s: De ervaringen van jou en de andere deelnemers zijn mede sturend;
 • Er wordt gewerkt met een groot scala aan leermethoden: doceren, zelfreflectie, supervisie, intervisie, casusbesprekingen, groepsanalyse en rolanalyse.

De diversiteit in de manieren van leren:

De kennis en ervaring van de P.R.O. Academie met de toepassing van de verschillende manieren van leren maakt de verdieping en de borging van het geleerde extra groot. De verschillende vormen zijn:

 • Gelijkwaardig leren door te werken vanuit verbinding;
 • Circulair leren waarbij de inbreng van alle deelnemers als waardevol deel van het geheel wordt gezien. Dit leidt tot verdieping van het begrijpen van de complexiteit waar professionals mee te maken hebben;
 • Co-creatie leert je dat de inzet van alle deelnemers bijdraagt aan het bereiken van de gemeenschappelijk geformuleerde doelen en dat ieders individuele creativiteit daarbij nodig is;
 • Lichaamsgerichte oefeningen die tijdens de tweedaagse modules worden ingebracht:
  • Oefeningen in ontspanningstechnieken;
  • Oefeningen in bewustwording van de signalen van het lichaam en de betekenis hiervan te achterhalen.
 • Leren door muziek, cultuur, beweging en andere (neurale) ingangen in de mentale dieptestructuren van de deelnemers. Via deze manieren wordt de rechter hersenhelft (emotie, verbeelding muziek & diepte) ook gestimuleerd en komen rechter en linker (taal & ratio) met elkaar in verbinding. Met als resultaat dat vraagstukken veel scherper onderzocht en beter geïntegreerd worden in nieuwe denk- voel- en handelingspatronen.

Competentiegericht leren

Tijdens de opleiding werken de deelnemers voortdurend aan het verwerven en verbeteren van kerncompetenties zoals: analyseren, reflecteren, stimuleren, waarderen, confronteren, handelen en evalueren. Daarnaast worden competenties vanuit het opleidingsmodel aangeleerd en gaan de deelnemers op zoek naar de specifieke competenties die zij individueel in hun werk nodig hebben. Deze worden beschreven in het persoonlijk ontwikkelingsplan en in de vorm van een leercontract toegevoegd aan de te leren competenties. Tijdens de evaluatiemomenten zijn deze competenties onderwerp van gesprek en worden ze in leeractiviteiten vertaald.

De leer- en ontmoetingsplek

De opleidingen van de P.R.O Academie zijn uniek op inhoud maar ook in de vorm. De weg naar krachtig authentiek leiderschap vraagt om serieuze verdieping. Daarom kiest de P.R.O Academie in deze leergang voor een zogenaamde interne opleiding en voor groepsdynamische werkconferenties. De interne opleiding betekent dat de groep tijdens de modules en werkconferenties bij elkaar blijft en intern overnacht. De aandacht voor het leerproces, zonder afleiding van buitenaf zal je als zeer kostbaar ervaren. De groepsdynamica, de concentratie, de tafelgesprekken en de avondprogramma’s maken de intensiteit en daarmee de noodzakelijke verdieping ongekend waardevol.

Wat levert de opleiding jou op?

Als persoon wordt je zelfkennis zeer sterk vergroot. Je bent in staat belemmerende persoonlijke strategieën te transformeren tot houdingen waarmee je effectiever en doelmatiger kunt leven en werken. Werken wordt leuker en lichter, omdat je vanuit diepgaand persoonlijk inzicht gaat denken en handelen.

Als professional vergroot je jouw kennis, vaardigheden en bovenal je professioneel leiderschap. Je groeit in het uitdragen van een respectvolle en transparante houding en draagt bij aan het professioneel leiderschap van anderen. De kennis die niet alleen in je hoofd zit maar ook in je voelen en handelen zichtbaar wordt, maakt dat je een krachtig baken wordt voor medewerkers en collega’s.

De Opleiding Verbindend Transactioneel Leiderschap levert jouw werkgever veel competentie op t.b.v. verandermanagement. Je zal krachtiger organisatieveranderingen kunnen begeleiden. Op authentieke wijze zal je teams kunnen leiden die de veranderingen vorm moeten geven. Je fundamentele zicht op samenwerking en de inzet van mensen zal zich sterk ontwikkelen. Dat betekent dat je leert het optimale uit mensen te halen en zij jouw inbreng als positief beoordelen en waardevol voor het bereiken van de gestelde doelen. Je leert de samenhang te zien tussen doelgerichte innovatieprocessen en de sociale processen waarlangs zij bereikt kunnen worden (Systeemgericht werken). Dit is een van de grote successen die wij sinds 2004 met onze opleiding bereiken. De toename van de kwaliteit die de deelnemers in hun organisaties inbrengen, levert een grote meerwaarde op voor hun organisaties.

Deelnemers aan de Opleiding Verbindend Transactioneel Leiderschap verwerven de volgende kennis, vaardigheden en houdingen:

 • Inzicht in je eigen denkpatronen;
 • Inzicht in psychologische constitutie van jezelf en anderen;
 • Inzicht in de bron van menselijk gedrag in het algemeen en hoe dit gedrag te beïnvloeden is zodat de kwaliteit van leven en leiderschap sterk toenemen;
 • inzicht in sociale interactie en de vaardigheid om hierin bewust en strategisch te interveniëren;
 • Persoonlijk en professioneel bewust kunnen inspelen op positieve basisbehoeften van mensen en groepen;
 • Constructief leren werken binnen heldere samenwerkingskaders op individueel, team- en organisatieniveau;
 • Succesvol interveniëren bij complexe interactiepatronen;
 • Conflicten effectief begeleiden naar een constructieve oplossing;
 • Coachend leidinggeven en coaching in brede vormen in organisaties implementeren;
 • Verbanden leggen tussen processen op diverse niveaus in organisaties en hun omgeving en vanuit groeiend inzicht strategisch beleid initiëren;
 • Werken vanuit heldere rolconcepten;
 • Het leren van teams en groepen bevorderen en op een consistente wijze begeleiden;
 • Omgaan met complexe drukmechanismen in groepen;
 • Werken vanuit persoonlijke autonomie, professioneel leiderschap en een creatieve grondhouding;
 • Ethisch handelen verdiepen en dit toepassen op organisaties;
 • Projectmanagement adaptief ontwikkelen, inclusief monitoring en evaluatie;
 • Trainingsvaardigheden ontwikkelen: Organisatie-analyses uitvoeren op proces- en productniveau.

De opbouw van het programma

Het tweejarige programma bestaat in totaal uit:

 • 18 modules:
  • 16 tweedaagse aaneengesloten modules: Eén maal per maand op een donderdag en vrijdag;
  • 2 modules bestaande uit een drie- en een vier of meerdaagse werkconferentie;
 • 2 rolanalyses / supervisies in subgroepen;
 • Intervisiebijeenkomsten;
 • Individuele supervisiesessies.

De driedaagse werkconferentie is bedoeld om jouw eigen organisatie op een dieper niveau te begrijpen. In een interactief programma met een cyclische structuur ontstaan diepgaande inzichten die in de dynamiek van jouw organisatie van belang zijn. Door de opbouw wordt je uitgenodigd om de structuur en jouw plek daarin op een dieper niveau te beschouwen. We werken met een internationaal collegiaal ontwikkeld onderzoeksmodel waarin jouw beelden van jouw organisatie op een dynamische wijze worden onderzocht.

Tijdens de vierdaagse of meerdaagse werkconferentie worden onder begeleiding van een internationale staf en met een internationale deelnemersgroep de dimensies Leiderschap, Contact en Conflict in de praktijk gebracht. Dat realiseren we met behulp van een onderzoeksmodel dat bekend staat als het Group-Relations model. Het leerproces in deze werkconferentie zorgt er voor dat jij je actuele ervaringen direct kan koppelen aan reflectie over deze ervaringen. Hierdoor leer je precies datgene wat voor jou in jouw leerproces van belang is. De werkconferentie geeft je ruimte om te leren en te werken aan:

 • Jouw vaardigheden om passende rollen binnen jouw werk- en leefsfeer op te nemen;
 • Een beter inzicht in de onbewuste mechanismen en processen die zich binnen tijdelijke groepen en organisatiestructuren afspelen;
 • Een verscherpt inzicht in weerstand tegen innovatie en verandering zowel bij jezelf als bij anderen. Je capaciteit om te werken met deze weerstanden zal hierdoor sterk toenemen;
 • Het bespreekbaar maken van wat er vaak zo moeilijk bespreekbaar is, om daarmee jouw organisatie vooruit te helpen;
 • Een betere balans tussen jouw gevoelens, emoties en gedachten te realiseren, zodat interventies meer succes gaan opleveren;

Deze werkconferenties leveren een excellente leerervaring op. Het is een van de hoogtepunten van ons opleidingsprogramma.
Voor thuisstudie en voorbereidingen staat 8 uur per maand. In totaal beslaat het tweejarige opleidingsprogramma minimaal 206 contacturen en 160 thuisstudie-uren.

Thuisstudie omvat de volgende activiteiten:

 • Literatuurstudie;
 • Voorbereiding van activiteiten voor de opleidingsdagen;
 • Toepassingsopdrachten in de eigen organisatie;
 • Toepassingsopdrachten gericht op persoonlijke reflectie en vaardigheden;
 • Werken aan het persoonlijk ontwikkelingsplan en persoonlijk logboek.

Taal

Tijdens een aantal onderdelen van enkele modules is de voertaal Engels. In de praktijk blijkt dat deelnemers met basiskennis Engels de modules prima kunnen volgen.

Groepsgrootte

Om optimaal persoonlijk maatwerk te realiseren kiest de P.R.O Academie bewust voor een maximum van 15 deelnemers. De toelating geschiedt op volgorde van aanmelding.

Verplichte introductiecursus

Om deel te kunnen nemen aan deze 2-jarige opleiding is het volgen van de 2-daagse introductiecursus Transactionele Analyse verplicht. De P.R.O Academie kiest er bewust voor de deze 2-daagse cursus ook door de kerndocent van de 2-jarige opleiding te laten verzorgen. Op deze manier maak je kennis met Joost Levy als persoon en als docent. Daarnaast kan je ook onderzoeken of het denk- en werkkader van de Transactionele Analyse jou aanspreekt en het aansluit bij jouw professionele praktijk. De introductiecursus is een internationaal erkende module die bekend staat als cursus 1-0-1. Ook als je deze cursus elders in de wereld hebt gevolgd geeft het certificaat hiervan toegang tot onze 2-jarige opleiding.

Intakeprocedure

Voor deelname aan de 2-jarige opleiding kan je het aanmeldingsformulier invullen. Na aanmelding wordt je uitgenodigd voor het intakegesprek. Voor dit gesprek krijg je vooraf een gesprekskader toegestuurd. De kosten van het intakegesprek bedragen € 135 wat je bij definitieve inschrijving in mindering op de prijs wordt gebracht. Na de intake met de kerndocent ontvang je bericht of je aangenomen bent voor de opleiding. Zo staan wij garant voor de kwaliteit van de deelnemers en voor de beoordeling of het leertraject ook aansluit bij jouw persoonlijke doelen.

Extra supervisie of counseling

Soms ervaren deelnemers de noodzaak om op bepaalde thema’s extra verdieping te krijgen, buiten de opleiding om. Hiervoor kan in overleg met de opleiders extra supervisie of counseling worden gezocht.

Visueel beeld van ons tweejarig opleidingsplan.

Afronding met het P.R.O Academie certificaat

Het opleidingstraject wordt na twee jaren afgesloten met het P.R.O Academie certificaat. Hieruit blijkt dat de opleiding naar overtuiging is gevolgd en afgerond. Dit certificaat bevat tevens een overzicht van de vele kennisinhouden die tijdens de opleiding zijn verwerkt.

Afronding met het NVTA certificaat

Met het P.R.O Academie certificaat kunnen afgestudeerden een certificaat Basiscompetentie Transactionele Analyse aanvragen bij de Nederlandse Vereniging voor TA. Dit certificaat wordt uitgereikt als een deelnemer aan een aantal door de NVTA gestelde criteria voldoet. Zie hiervoor de website van de NVTA: www.nvta.nl.

De werkvelden van de TA

Er zijn vier werkvelden binnen de Transactionele Analyse

 • het werkveld organisatie voor toepassing in management, organisatieadvisering en organisatiebegeleiding;
 • het werkveld onderwijs voor toepassing binnen training en onderwijs in brede zin;
 • het werkveld counseling voor toepassing bij begeleiding en counseling van individuen en groepen;
 • het klinische werkveld: voor toepassing binnen de psychotherapie.

De opleiding Verbindend Transactioneel Leiderschap geeft de basis voor certificering in de werkvelden organisatie – onderwijs – counseling.

Toelatingseisen

Voor toelating tot de opleiding Verbindend Transactioneel Leiderschap gelden de volgende criteria:

 • Minimaal een opleiding op hbo-niveau;
 • Minimaal 5 jaar professionele ervaring in een organisatorische context;
 • Actuele werkzaamheden waarvan ontwikkelingsgerichte activiteiten deel uitmaken. Dat betekent dat de deelnemer in de organisatie enige verantwoordelijkheid heeft voor het leren van anderen;
 • Deelname aan de introductiecursus Transactionele Analyse.

Het team van docenten

De docenten die modulen geven in deze opleiding zijn allen opleider – supervisor in de Transactionele Analyse of zijn hiervoor in opleiding en ontvangen supervisie over hun werk. Hiermee staan wij voor een excellent team van docenten met internationale ervaring. Sommige modulen worden in het Engels gegeven. Dit levert nooit problemen op voor de deelnemers. De werkconferenties worden door een internationale staf van consultants gegeven die geschoold zijn in het werken met groepsdynamisch systeemdenken.

Het docententeam bestaat uit o.a. de volgende docenten:

• Joost Levy
• Koen Bosschaerts
• Jacqueline van Gendt
• Anne de Graaf
• Marjan Verkerk
• Marleen Dehondt (Be)
• Guhnter Mohr (De)

Locatie

De tweedaagse modules vinden plaats in centraal Nederland. De driedaagse conferentie wordt eveneens gehouden in centraal Nederland. De 4 of meerdaagse internationale werkconferentie vindt plaats in Nederland, Engeland of Israël.

De werktijden

Dag 1 van een module: starttijd om 10.00 uur; eindtijd 17.00 uur.
Dag 2 van een module: starttijd om 10.00 uur; eindtijd 17.00 uur.

De werkconferenties kennen andere aanvang- en eindtijden.

Startdatum Opleiding Plaats Inschrijven
19-01-2023 TA opleiding Verbindend transactioneel leiderschap Centraal Nederland Inschrijven

Het rooster van de opleiding die start in januari 2023 staat online.
Er kunnen nog enkele aanpassingen aan het rooster plaatsvinden, omdat op dit moment de werkconferenties niet kunnen worden vastgelegd.

Het opleidingsrooster

Blok

Thema Aantal dagen

Data

De introductiecursus 1-0-1

2 Op diverse data in 2022

2023

1

Contracteren voor verandering; van buiten naar binnen of van binnen naar buiten? Contract Motivatie Egotoestanden 2

19 – 20 januari

2

Communiceren; een kunst met een verleden en een toekomt: Strooks, Tijdsstructurering, Transacties en de opties voor succes 2

16 – 17 februari

3

Een internationale groepsdynamische werkconferentie 4

maart

4

Privécommunicatie en professionele communicatie.
Verbinden, loslaten en conflicten in organisaties
2

13 – 14 april

5

‘Telkens weer’ Wat is mijn script en hoe sluit deze aan bij het script van anderen privé en in de organisatie 2

11 – 12 mei

6

Individuele groei en stress
Hoe psychologische spelen en referentiekaders er voor ‘zorgen’ dat je krijgt waar je geen behoefte aan hebt.
2

15 – 16 juni

7

Persoon Groep en Organisatie als interacterende lagen met een verleden en een toekomst.
Structuur dynamiek en systemen
2

7 – 8 september

8

Coaching en andere professionele interventies
Welke gevoelens spelen er en hoe beïnvloeden we elkaar daarmee als persoon leider en coach
2

5 – 6 oktober

9

De koe bij de horens; TA kaders als diagnose instrument om beweging tot stand te brengen bij individu en groep 2

9 – 10 november

10

Reflectie op persoonlijk en professionele ontwikkeling jaar 1 en ontwikkelen van leren in organisaties.
Pas op de plaats om het leren te ankeren
2

7 – 8 december

2024

11

De groep: Van Bion tot Berne en verder
De psychodynamische theorie en TA in de adviespraktijk
2

11 – 12 januari

12

Ethiek en werken vanuit een OK venster. De bijdrage van TA aan een gezond en veilig werkklimaat. 2

8 – 9 februari

13

Begeleiden van teams op basis van persoonskenmerken en professionele begeleiding op maat
Persoonsadaptaties en professioneel begeleidingsplan
2

7 – 8 maart

14

Werkconferentie Exploring Organisation in the Mind
Een driedaagse internationale workshop
3

10 – 11 – 12 april

15

De phoenix en de as: de organisatie als een transformerende entiteit 2

16 – 17 mei

16

Organisaties in Proces
Bespreken deelnemers’ projecten met Organisatiediagnose en ontwikkelinginterventies
2

12 – 13 september

17

TA stromingen in de praktijk; De TA scholen en hun relationele toepassingen in organisaties. 2

17 – 18 oktober

18 Borgen van het persoonlijk leren en evaluatie: Borgen, vieren en afscheid 2

14 – 15 november

De investering voor de 2-jarige opleiding Verbindend Transactioneel Leiderschap bedraagt
€ 4950,- per jaar plus 1 psychodynamisch systeemgerichte werkconferentie die tussen de € 1500 en € 2500 kost naar gelang het aantal dagen.
De opleiding is vrijgesteld van BTW. Readers zijn opgenomen in de opleidingskosten en worden digitaal verstrekt. Verplichte en facultatieve boeken zijn niet in de opleidingskosten meegenomen. De kosten hiervoor zijn ca. € 130,-.

Optionele kosten zijn:
Supervisie individueel per uur € 130,-
Supervisie in groepsverband per groep per uur € 150,-

Hoog aantal contacturen

Het aantal opleidingsuren bedraagt maar liefst: 206 contacturen, inclusief 2 individuele supervisiesessies en een Rolanalyse.

De werktijden

Dag 1 van een module: starttijd om 10.00 uur; eindtijd 17.00 uur.
Dag 2 van een module: starttijd om 10.00 uur; eindtijd 17.00 uur.

De werkconferenties kennen andere aanvang- en eindtijden.

(Inter)nationale erkenning van de opleiding

De opleiding wordt erkend door de nationale vereniging en de internationale verenigingen voor Transactionele Analyse. Door deze erkenning vallen de inhoudelijke criteria en ethische normen van de opleiding binnen de internationaal geformuleerde ethische en professionele standaarden.

(Inter)nationale beroepsverenigingen

NVTA—EATA—ITAA

Alle Transactioneel Analisten zijn aangesloten bij een of meer van de beroepsverenigingen, zoals de Nederlandse Vereniging voor Transactionele Analyse (NVTA), de European Association for Transactional Analysis (EATA) en de wereldwijde associatie: de International Transactional Analysis Association (ITAA).

Deze verenigingen organiseren congressen en internationaal erkende examens en verzorgen tevens de registratie en certificering als Transactioneel Analist. Na een introductiecursus in de Transactionele Analyse kan iemand lid worden van de genoemde verenigingen.

ISPSO

Psychodynamisch Systeemgerichte kennis komt voort uit een groot aantal bronnen zoals uit het lidmaatschap de P.R.O Academie van de International Society of Psychoanalytic Study of Organisations (ISPSO).

Op 19 september vindt er tussen 19.00 uur en 20.30 uur een online informatieavond plaats.
We gebruiken hiervoor Microsoft Teams.
Je kan je hiervoor aanmelden via deze link: https://www.proconsult.nl/ta-informatieavond/
We bespreken hierin de opleiding en gaan graag op jullie vragen in.